Toezichtvisie

De raad van commissarissen (rvc) van Eddee Zorggroep (EZG) houdt toezicht vanuit de missie, visie en waarden van Eddee.

De rvc houdt naast het organisatiebelang ook steeds proactief het maatschappelijk belang voor ogen. 

Uitgangspunten: 

 1. De rvc ondersteunt de missie en visie van EZG en verbindt zich met de waarden van EZG.
 2. De rvc verbindt zich met de maatschappelijke doelstelling van EZG en handelt als vertegenwoordiging van de samenleving.
 3. De rvc gaat in dialoog, gebaseerd op vertrouwen, met EZG en haar belanghebbenden.
 4. De rvc kent een diverse samenstelling om dit waardevol toezicht goed vorm te geven. 
 5. De rvc is zichtbaar in de organisatie, loopt in en uit; maar niet in de weg. 

De raad van toezicht in strategisch, tactisch en operationeel dialoog (waar richten we ons op) 

 1. De rvc stelt vast of de koersontwikkeling maatschappelijk bijdraagt, passend is bij de waarden van EZG en voldoende realiteitszin bevat
 2. De rvc vormt zich een beeld hoe de waarden op strategisch, tactisch en operationeel niveau zich vertalen in de praktijk.
 3. De rvc heeft zicht hoe de belangenafweging plaats heeft in de strategische koers. 
 4. De rvc verbindt zich met de operationele activiteiten in de organisatie; de mensen en momenten waar zij het beste past (zowel formeel als informeel). 

Hoe (wat is ons beoordelingskader) 

 1. De rvc werkt aan de hand van een informatieprotocol, dit biedt het kader voor toezicht wat de verantwoordelijkheden van de commissaris en bestuurder verduidelijkt.   
 2. De rvc stelt elk jaar prioriteiten in het uitoefenen van toezicht middels een jaarplan. Hiervoor baseert de raad zich op de jaarplannen van de organisatie, de ontwikkelingen en signalen, zowel in- als extern.   
 3. Dialoog wordt gezocht in diverse werkvormen en gremia zowel intern als extern. Rolvast, afgestemd op de waarden en vanuit wederzijds vertrouwen.
 4. De raad geeft invulling aan de (wettelijke) verplichtingen van een raad van commissarissen en stelt hiertoe een jaarplan vast.  

Verhouding dga – rvc – rvb en verhoudingen binnen het concern 

De rechtsvorm van Eddee Zorggroep is een Besloten Vennootschap. De oprichter is eveneens aandeelhouder van Eddee Beheer BV (groepshoofd) en bestuurder van de zorgorganisatie. Eddee Zorggroep BV heeft een aantal dochters en kent gelieerde organisaties. Eddee Zorggroep BV heeft een raad van commissarissen. De aandeelhouder en raad van commissarissen achten transparantie en het organiseren van een gezonde tegenkracht van belang. Openheid en dialoog dragen bij aan een hygiënische organisatie. Binnen de geschetste context vragen specifiek de volgende zaken aandacht:   

 • De positie van de rvc binnen de organisatiestructuur met verschillende BV’s
 • De samenstelling van de rvc (benoeming en ontslag)
 • De werkwijze van de rvc (vaststellen en wijzigen reglement rvc)
 • Het werkgeverschap van de rvc richting bestuurder (benoeming en ontslag, vaststellen arbeidsvoorwaarden, beoordeling, beleid onkosten en geschenken)
 • Verantwoording van de rvc naar de aandeelhoudersvergadering naast verantwoording van bestuurder naar de rvc
 • Borgen van transparantie bij besluitvorming welke het (gerechtvaardigd) belang van de aandeelhouder/ ondernemer direct raken in materiële of immateriële zin
 • De rol en mogelijkheden van rvc bij onverhoopt belet en ontstentenis dga-bestuurder 

We sluiten in elk geval aan bij de volgende principes die de NVTZ heeft ontwikkeld voor BV structuren: 

 • De rvc houdt toezicht op de zorg-BV en haar dochters (‘integraal toezicht’). De rvc houdt geen toezicht op de Eddee Beheer BV, de aandeelhouder van Eddee Zorggroep BV. 
 • De rvc spant zich in om waar mogelijk haar maatschappelijke positie en doelstelling in complexe organisatie- en samenwerkingsverbanden door te zetten en daarover openheid van zaken te geven aan alle intern en extern betrokken partijen (‘transparantie’). De rvc en rvb zullen bijzonder sensitief zijn voor onderwerpen die maatschappelijk gevoelig liggen, zoals wijzigingen in de bezoldiging van zowel rvc als rvb en (de schijn van) belangenverstrengeling. De rvc ziet erop toe dat bij besluiten over het uitkeren van winst en andere vermogensonttrekkingen rekening wordt gehouden met de belangen van de zorgorganisatie op korte en lange termijn en haar maatschappelijke doelstelling en positie. 
 • De rvc en rvb streven gezamenlijk een eenvoudige en effectieve inrichting van de organisatie- en governance structuur na die bijdraagt aan het bereiken van de (maatschappelijke) doelstelling (principe van ‘eenvoud’). Verdere complexiteit door bijvoorbeeld de oprichting van nieuwe BV’s moet een duidelijke meerwaarde en inhoudelijke rechtvaardiging hebben. 
 • De rvc en rvb zullen bijzonder sensitief zijn voor onderwerpen waar (de schijn van) belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. De principes uit de governance code zorg worden (ook) op dit vlak nauwlettend nageleefd. Bij zakelijke relaties met andere organisaties waarin bestuurder of familieleden zeggenschap hebben, die een meer structureel karakter hebben of waar aanzienlijk geldbedrag mee is gemoeid, nemen rvc en rvb aanvullende (preventieve) maatregelen om de integriteit van de besluitvorming te waarborgen.   
 • De rvc en rvb herijken regelmatig of de bestaande organisatorische configuratie nog in overeenstemming is met positie en doel van de zorgorganisatie en de publieke opvattingen (principe van ‘herijken’). 

Vertaling naar formeel kader 

Raad van commissarissen en raad van bestuur werken conform vastgestelde reglement raad van commissarissen (met bijlage informatieprotocol), reglement raad van bestuur en een conflictregeling. De documentatie vertaalt de waarden naar een toetsbare werksituatie. De documenten worden eens per drie jaar beoordeeld op benodigde herziening, bij voorkeur in combinatie met de begeleide zelfevaluatie.  

In documentatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de modellen van de NVTZ en NVZD en de uitgangspunten uit de Governance Code Zorg.  

Afwijkingen worden zichtbaar gehouden en de alternatieve route wordt beschreven. Hiermee worden in elk geval op transparante wijze ondervangen:  

 • Omgang met de samenstelling van de rvc (benoeming en ontslag), 
 • Omgang met de werkwijze van de rvc (vaststellen en wijzigen reglement rvt), 
 • Alternatieve invulling van het werkgeverschap van de rvt richting bestuurder (benoeming en ontslag, vaststellen arbeidsvoorwaarden, beoordeling, beleid onkosten en geschenken) 

Toegevoegd worden: 

 • Verplichting tot regeling voor belet en ontstentenis dga en bestuurder (vanuit beide posities)
 • Wijze van verantwoording naar aandeelhoudersvergadering mbt naleving Governancecode Zorg, omgang met verlenen van decharge door aandeelhoudersvergadering aan rvc mbt uitgeoefende toezicht, omgang met principe van informatieverplichting van rvc aan aandeelhoudersvergadering
 • Verplichting tot omschrijving bestuurdersrol/functie
 • Wijze van toezicht op winstuitkeringen en ingrijpende besluiten met effect op de balans (rvc ziet in opdracht van de samenleving toe op invulling maatschappelijke opdracht)
 • Wijze van betrokkenheid bij jaarrekening en werkzaamheden van accountant
 • Verplichting tot een document (informatieprotocol) dat duidelijkheid verschaft over opdracht, kader en mandaat van bestuurder; die de grenzen benoemt waarbinnen bestuurder opereert. Dit brengt focus aan in het toezicht en geeft de juiste vrijheden aan bestuurder. Dit is inclusief een opsomming van zaken waarover voorafgaande goedkeuring van rvc is vereist en kan ook beschrijven onder welke omstandigheden goedkeuring verwacht mag worden. Deze opsomming kan verder gaan dan de zaken die statutair gezien goedkeuring vereisen van de rvc. Het document wordt in gezamenlijkheid tussen rvc en dga/bestuurder opgesteld.
 • Wijze van verbinding met CR en OR. 

Verantwoording 

De raad van commissarissen legt verantwoording af conform vigerende wet- en regelgeving en statuten richting zowel de aandeelhoudersvergadering als de maatschappij. De wijze waarop, is vastgelegd in het reglement rvc. 

Direct zelf aanmelden