Action done!

See your Favourite Jobs! Jobs to Compare! Applied Jobs!

Oops!

You added maximum
Jobs to Compare!

Lid Raad van Commissarissen (reactietermijn gesloten)

Job Details

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten

Voelt u zich aangetrokken tot zorg en maatschappelijk ondernemen? Dan is Eddee Zorggroep op zoek naar u.

Er is sprake van enkele vacatures binnen de raad van commissarissen; vanwege zowel afloop zittingstermijn als gewenste uitbreiding van omvang. Vanuit het gewenste teamprofiel gaat de voorkeur uit naar kandidaten met affiniteit met gehandicaptenzorg, ondernemerschap & innovatie, technologie en financiën.

Over Eddee Zorggroep

Eddee Zorggroep (EZG) is ontstaan uit Eddee Zorgverlening (2007), Eddee SAMEN (2015), Eddee GGZ (2023) en fusiepartner Nitzana (fusie 2023, opgericht 2017). Het is van klein initiatief op zolder ontwikkeld tot een zorgonderneming. We zijn niet al te groot (omzet 5,5-6 mio) maar wel flexibel en ondernemend. EZG is een christelijke zorgonderneming en biedt zorg in Zuid-Holland en naastliggende gemeenten aan volwassenen, jeugdigen en kinderen. Eddee Zorgverlening BV biedt behandeling, begeleiding en jeugdhulp. We zetten deze in bij (vermoeden van) psychische moeilijkheden zoals autisme (ASS) en AD(H)D. We helpen ook bij opvoeden, opgroeien en gedragsproblemen. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonsituatie. En wanneer nodig, dus ook ‘s morgens en ‘s avonds. Voor jeugdigen en kinderen is er ook groepsbegeleiding. Gespecialiseerd in de zorg aan cliënten met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen biedt Eddee SAMEN BV begeleiding en logeeropvang voor mensen met een verstandelijke beperking en kleinschalig wonen. Eddee GGZ biedt woonbegeleiding voor mensen met een GGZ grondslag en Nitzana biedt begeleiding en beschermd wonen voor vrouwen met een psychische kwetsbaarheid.

De missie van Eddee is het zien en creëren van kansen en mogelijkheden in de zorg, begeleiding en behandeling van die medemensen. Eddee kijkt verder dan een diagnose of beperking, maar houdt er wel rekening mee. Eddee gaat niet uit van problemen, maar van uitdagingen door op zoek te gaan naar kansen in situaties. De nadruk ligt op het aansluiten bij de kwaliteiten en competenties. Met als doelstelling het vergroten van de zelfredzaamheid in de diverse levensgebieden gezin, school, werk en vrije tijd.

De visie van Eddee  is geloven in antwoorden op vragen in elke levensfase door het bieden van oplossingen voor elke levensfase van de cliënt. Gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van talenten en zelfredzaamheid in het dagelijks leven van jongeren, gezinnen, opvoeders en volwassenen.

De herkenbare kernwaarden van Eddee zijn: persoonlijk, deskundig, flexibel en zelfstandig. De kernwaarden zijn te merken in de zorg, het team en de koers van de organisatie.

Eddee is een christelijke zorgonderneming. Vanuit een christelijk mensbesef en mensbeeld hebben we de overtuiging dat ieder mens uniek en waardevol is geschapen, in verbinding met de ander. De christelijke identiteit wordt merkbaar en zichtbaar in de bejegening en de benadering. Bij ons is iedereen welkom voor zorg en hulp. We weten ons verbonden met de samenleving in al zijn diversiteit en veelkleurigheid.

Om de maatschappelijke impact te blijven maken balanceert Eddee Zorggroep in het evenwicht tussen zorginstelling en onderneming. De Raad van Commissarissen functioneert conform de Governancecode Zorg en is in wisselende samenstelling betrokken bij de ontwikkelingen sinds 2011.

Na 15 jaar ontwikkelen en pionieren staat er een groeiende en ontwikkelende organisatie. Opgaves de komende jaren richten zich op vraagstukken van innovatie in de zorg, omgaan met schaarste i.r.t. zorg continuïteit en het anticiperen op een veranderende zorgvraag en context.

Functie omschrijving

De Raad van Commisarissen bestaat uit vijf leden. De Raad van Commissarissen fungeert als sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur (thans ingevuld door de DGA), houdt vanuit de in het informatieprotocol omschreven toezichtkaders toezicht op de ontwikkeling en sturing van de organisatie zoals verwoord in de toezichtvisie en reflecteert op het resultaat van de onderneming.

De toezichthouder is een ondersteunende en kritische partner van het bestuur, een partner die de dialoog levend houdt over goede zorg. De Raad van Commissarissen geeft haar toezicht vorm op basis van een toezichtvisie. De Raad van Commisarissen werkt met diverse commissies; elk lid neemt deel in gemiddeld twee commissies. Als de situatie daarom vraagt, nemen leden elkaar waar in de commissies of wisselen van commissie.

De rechtsvorm van Eddee Zorggroep bestaat uit verschillende rechtspersonen langs de lijnen van branche en risicoprofiel. Het toezicht is overkoepelend georganiseerd en betreft alle zorgprestaties. De Raad van Commisarissen werkt langs de lijnen van de toezichtsvisie, het informatieprotocol en de Governancecode Zorg.

Eddee Zorggroep is een zorgonderneming die actief op zoek is naar het versterken van impact in het leven van anderen. Er is dan ook altijd veel in beweging. Dit vereist van de Raad van Commissarissen ook een bepaalde lenigheid, onder andere in de beschikbaarheid voor overleg.

Algemeen profiel

 • U bent op strategisch niveau actief in de zorg of aanpalend domein
 • U bent maatschappelijk betrokken/actief en verbindt zich aan de onderneming vanuit maatschappelijke rol
 • U heeft een eigen visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorgsector
 • U heeft een generalistische blik gevoed uit ervaring, en brengt uw eigen professionaliteit en deskundigheid in
 • U (h)erkent de grilligheid van de context in het zorgdomein
 • U waardeert ondernemerschap en innovatie, in relatie tot de missie en visie van de zorgonderneming
 • U heeft affiniteit met onze doelgroep en doelstellingen en herkent zich in de zorgvisie (te vinden op eddee.nl/visie) en kernwaarden
 • U respecteert en waardeert de christelijke identiteit
 • U gaat uit van een persoonlijke benadering en vertrouwen
 • U heeft een flexibele attitude; lenigheid is vereist qua tijdsinvestering en deelname in commissies
 • U bent een zelfstandige teamplayer
 • U bent in staat om de balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid, tussen inspireren en controleren
 • U beschikt over een goede discussie- en communicatievaardigheid en een positief-kritische, constructieve houding
 • U heeft een gezond beoordelingsvermogen en inzicht in strategische afwegingsprocessen
 • U committeert zich aan de toezichtvisie en onderschrijft de Governancecode Zorg zoals deze wordt toegepast binnen Eddee Zorggroep
 • Ervaring in rol van toezichthouder is niet vereist, er is een vaste zetel voor een beginnend of jongere toezichthouder
 • De raad van toezicht vormt gezamenlijk een brede weergave van de maatschappij

Teamprofiel

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines.

De bedoeling van de Raad van Commissarissen is om toezicht te houden, en niet om expertise in te brengen op bepaalde vakgebieden. De Raad van Commissarissen werkt wel met verschillende commissies, waarbij affiniteit op die gebieden gewenst is. De leden van de raad zijn hierin complementair aan elkaar. De Raad van Commissarissen werkt met de volgende commissies:

 • Zorginhoudelijk (cliënten, kwaliteit en veiligheid)
 • Personeel
 • Financieel-economisch
 • Governance

Arbeidsvoorwaarden

Het toezichthouden kent zo’n 4-5 reguliere overleggen per jaar, aangevuld met 2-3 reguliere commissievergaderingen per commissie (een lid van de Raad van Commissarissen neemt gemiddeld in twee commissies deel). Daarnaast vragen ontwikkelingen in de zorgonderneming met regelmaat om extra overleg. Ook worden leden van de Raad van Commissarissen zo nu en dan uitgenodigd tot aanwezigheid bij gelegenheden om zo de binding met de onderneming te versterken. Het lidmaatschap geldt voor vier jaar en kan eenmalig verlengd worden voor eenzelfde periode. Eddee Zorggroep is een kleine zorgonderneming met een maatschappelijke doelstelling, gericht op zorg aan kwetsbare mensen. De honorering is afgestemd op de omvang van de onderneming en haar doelstellingen. Over de honorering legt de Raad van Commissarissen publiek verantwoording af. Naast de bezoldiging is er een onkostenvergoeding. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) of worden hierin gefaciliteerd via Eddee Zorggroep.

Over de sollicitatieprocedure

U kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatiebrief per e-mail versturen, ter attentie van mevrouw J. Maan E-mail: hr@eddee.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Kleingeld (voorzitter van de RvT) of Nathan Gorter (bestuurder) beide via het algemeen nummer: 078-7850056.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Job Status: Open

Nu solliciteren

  Direct zelf aanmelden