Privacyverklaring 

 1. Home
 2. Privacyverklaring 

Eddee gaat zorgvuldig om met uw privacy

Vanaf het moment van uw eerste telefoontje tot het afsluiten van de zorg worden gegevens van en over u vastgelegd en bewaard. Zoals naam, adres en geboortedatum. Maar ook gegevens over de zorgvraag, stukken die u heeft opgestuurd over onderzoeken en diagnose, beschikking, de zorgovereenkomst, het zorgplan, rapportages van de begeleidingsmomenten en evaluaties.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

 • Gegevens over wie u bent
  Denk aan naam, adres, telefoonnummer, mailadres, BSN-nummer.
 • Gegevens over uw gezondheid
  Denk aan onderzoeken en diagnose, medicatie, allergieën.
 • Gegevens over uw zorgvraag en begeleiding van Eddee
  Zoals gegevens over uw zorgvraag, risico’s, zelfredzaamheid, doelen van de begeleiding, informatie over de voortgang en evaluaties van de begeleiding.
 • Gegevens over uw ervaringen met onze zorg
  Denk aan gegevens over klachten, onvrede, voorgevallen incidenten of calamiteiten en tevredenheid.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw gegevens om u de juiste zorg op een goede manier aan te kunnen bieden. Met uw persoonsgegevens kunnen we:

 • De aanmelding en intake van nieuwe cliënten goed begeleiden
  Met uw persoonsgegevens kijken we of we de juiste begeleiding kunnen bieden en welke stappen nog nodig zijn om ‘in zorg’ te komen. Zoals bijvoorbeeld een beschikking aanvragen.
 • Komen tot een zorgovereenkomst en passend zorgplan
  Goede zorg moet uiteraard aansluiten op uw specifieke situatie. Door gegevens te verzamelen over onderzoeken en diagnose, de zorgvraag en uw leefomgeving kunnen we de juiste begeleiding geven.
 • Het overeengekomen zorgplan uitvoeren
  We gebruiken rapportages van de begeleidingsmomenten en evaluaties van de afgesproken doelen om steeds te kijken of de begeleiding nog aansluit, of het u verder helpt of bijgesteld moet worden.
 • Ons houden aan de wet
  Voor de zorg gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Als we u gaan begeleiden moet er bijvoorbeeld een beschikking afgegeven zijn en zijn er regels over hoe we moeten omgaan met eventuele klachten, incidenten of signalen van kindermishandeling. Ook moeten we uw dossier 15 jaar bewaren.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard in ons digitale cliëntdossier. Alleen betrokken medewerkers hebben toegang tot deze dossiers.

Wie mag er verder in het dossier kijken of er stukken uit ontvangen?

Daar zijn strikte regels voor in de wet bepaald. Samengevat komt het er op neer: degenen die de zorgovereenkomst hebben getekend. Dit geldt overigens niet voor documenten waar anderen in genoemd staan waarvan de privacy gewaarborgd moet blijven.

Verder krijgt u bij de zorgovereenkomst een toestemmingsformulier om te tekenen. Uitgangspunt is namelijk dat we alleen gegevens vragen of verstrekken aan derden als u daar mee instemt. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven aan wie wij informatie mogen verstrekken of bij wie wij informatie mogen vragen als dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld de huisarts, een behandelaar, een gezinsvoogd, de gemeente, toezichthouders op de kwaliteit en rechtmatigheid van onze zorg. Meer uitleg kunt u onderaan op deze pagina vinden. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken, lees hier meer over bij ‘Wat zijn uw rechten’.

Als de zorg beëindigd is, zijn wij verplicht om het digitale dossier nog 20 jaar te bewaren. Tenzij u ons schriftelijk verzoekt om het dossier te vernietigen. We mogen overigens geen stukken vernietigen waar een ander nog belang bij heeft.

Hoe zorgen we voor uw persoonsgegevens?

We waarderen uw vertrouwen in onze medewerkers en organisatie. En we zorgen goed voor de persoonsgegevens die u met ons deelt en die we over u verzamelen. Bijvoorbeeld door goed beveiligde systemen, door persoonsgegevens niet zomaar voor alle medewerkers van Eddee toegankelijk te maken, door geen informatie lokaal op een laptop, pc of mobiel op te slaan.

Privacy en gegevensbescherming hebben onze aandacht. Er is speciaal iemand aangesteld die hier toezicht op houdt. Dat is onze functionaris gegevensbescherming. U kunt contact met haar opnemen via info@eddee.nl of 078-7850056. U kunt ook een kopie van ons Privacy beleid opvragen waarin bovenstaande (en meer) uitgebreid beschreven staat.

Verder hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen in heel bijzondere gevallen hiervan afwijken. Om zorgvuldig met deze situaties om te gaan, hebben we een procedure hiervoor beschreven. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

Wat zijn uw rechten?

De persoonsgegevens die we verwerken gaan over u. Het is belangrijk dat u eigenaar bent en blijft van uw eigen persoonsgegevens. Daarom heeft de wet verschillende rechten bepaald waar u gebruik van kunt maken.

 • Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen
  Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op inzage’. Of kloppen uw persoonsgegevens die wij over u hebben niet (meer)? Dan heeft u het ‘recht op rectificatie’ en kunt u de gegevens corrigeren. Stuur uw verzoek per mail via info@eddee.nl, of per brief naar: Langesteijn 104, 3342 LG Hendrik Ido Ambacht. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.
 • Uw persoonsgegevens verwijderen
  Wilt u dat wij uw persoonsgegevens verwijderen uit ons systeem? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op verwijdering’ en/of het ‘recht om vergeten te worden’ en hier een verzoek voor indienen. Dit kan per mail via info@eddee.nl, of per brief naar: Langesteijn 104, 3342 LG Hendrik Ido Ambacht. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.
  Goed om te weten is dat er ook wettelijke regels zijn voor het bewaren van informatie, waar wij ons aan moeten houden. Uw verzoek wordt hier altijd mee afgewogen.
 • Bezwaar maken tegen gegevensverwerking
  Bent u het niet eens met bepaalde persoonsgegevens, wilt u niet dat we bepaalde persoonsgegevens van u verwerken of bent u van mening dat we onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht op beperking’ en bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur ons uw bezwaar per mail via info@eddee.nl of per brief naar: Langesteijn 104, 3342 LG Hendrik Ido Ambacht. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Een kopie van uw persoonsgegevens
Wilt u een kopie van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere zorgaanbieder? Dan kunt u een gebruik maken van uw ‘recht op gegevensoverdracht/dataportabiliteit’. Stuur uw verzoek per mail via info@eddee.nl, of per brief naar: Langesteijn 104, 3342 LG Hendrik Ido Ambacht. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Heeft u (andere) vragen over uw persoonsgegevens of over hoe we omgaan met privacy? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@eddee.nl. U krijgt binnen 4 weken een reactie.

Als we er met elkaar niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Direct zelf aanmelden